Wetboek van strafrecht

Hij of zij die de wet overtreedt, komt te vallen onder het strafrecht. Aan de hand van het strafrecht wordt bepaald welk vonnis wordt geveld over de overtreding, bijvoorbeeld in de vorm van een gevangenisstraf, een taakstraf, of een boete. Alle weten en regels die bepalen wat wel en niet strafbaar is in Nederland staan beschreven in het Wetboek van Strafrecht. Ook wordt erin beschreven welke straffen we in ons land kennen en hoe deze gekoppeld worden aan specifieke misdrijven. Vaak gebeurt dit aan de hand van maximumstraffen.

Proces van strafbepaling

Iedere keer dat een misdrijf dat onder de loep van het strafrecht wordt gehouden, wordt een vooraf afgesproken procedure gehanteerd. Het Wetboek van Strafrecht gaat echter niet over deze procedure, maar puur en alleen over welke misdrijven er gedefinieerd worden in ons land met bijbehorende strafbepalingen. Procedures van strafbepalingen worden omschreven in Wetboek van Strafvordering, die samen met het Wetboek van Strafrecht de basis vormt van het Nederlandse strafrecht.

Drieledig

Het Wetboek van Strafrecht is een verzameling van meerdere boeken die betrekking hebben op het strafrecht. Het eerste boek betreft algemene bepalingen, de zogeheten spelregels van het strafrecht. In het tweede boek staan de misdrijven beschreven die wij definiëren in Nederland, waarop in het derde boek van het Wetboek van Strafrecht de overtredingen beschreven staan die we in ons land kunnen begaan. Doorgaans verschillen misdrijven en overtreden in de mate van ernst.

Algemene bepalingen

Alle zaken omtrent het plegen van misdrijven en overtredingen en hoe daar mee om te gaan volgens het strafrecht staan beschreven in de algemene bepalingen. Hierin is te vinden welke straffen we in Nederland hanteren en in welke omstandigheden strafvermindering of juist strafvermeerdering op zijn plaats is. Ook geeft het definities van misdrijven, om zo het meten met meerdere maten te voorkomen.

Misdrijven

Over het algemeen vallen de meest ernstige zaken onder misdrijven. Misdrijven kunnen variëren van mishandeling tot moord, maar ook schendingen als majesteitsschennis of valsheid in geschrifte vallen onder misdrijven. Doorgaans betreffen misdrijven het berokkenen van schade aan derden en kunnen daarom bestraft worden met zowel boetes als gevangenisstraffen.

Overtredingen

Overtredingen betreffen doorgaans zaken die minder ernstig zijn in vergelijking met misdaden. Daarom zijn de meeste straffen voor overtredingen geldboetes. Gevangenisstraffen komen slechts voor in de vorm van een kortstondige hechtenis. Bekende voorbeelden van overtredingen zijn openbaar dronkenschap en het betreden van verboden terrein. Bovendien beschrijft het Wetboek van Strafrecht enkele bepalingen die op gemeentelijk niveau gehandhaafd kunnen worden.