Mijn SVB

Direct inloggen bij Mijn SVB

Sociale verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de uitvoeringen van regelingen in de zorg en de sociale zekerheid. Regelingen die gelden voor bijvoorbeeld ouders met gehandicapte kinderen, gepensioneerden, houders van een persoonsgebonden budget, verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Ook regelingen waar oudere mensen gebruik van maken, worden uitgevoerd door de SVB. De overheid, in de vorm van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn onder andere opdrachtgevers van de SVB. Daarnaast werkt de SVB ook voor andere overheidsinstellingen zoals het ministerie van Welzijn en Sport en het ministerie van Volksgezondheid. De SVB werkt ook voor gemeenten waarbij zij gelden als tussenstation voor de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten. Ook wordt er intensief samengewerkt met andere overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, het UWV en DUO. Hierbij worden er regelmatig gegevens uitgewisseld tussen deze instanties om uiteindelijk de regelingen goed uit te kunnen voeren. Ongeveer 5,5 miljoen mensen in Nederland maken gebruik van een regeling die wordt gefaciliteerd door de SVB. Hierbij heeft de SVB het doel om klantgericht te werken en te kijken naar de individuele situaties van mensen.

Mijn SVB PGB

De SVB is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de regeling met betrekking op het persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een subsidie die de overheid verstrekt waarmee mensen individueel zelf de zorg in kunnen kopen die zijn nodig hebben. Het betreft hier mensen die intensieve zorg nodig hebben, persoonlijke verpleging, maar ook mensen die specifieke hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben. Bij het laatste kunt u denken aan bijvoorbeeld een rolstoel of een aangepaste lift voor in huis. Het idee achter het PGB is dat mensen vrij zijn om hun zorg in te kopen bij wie zij dit zelf willen. Het betreft hier over het algemeen chronisch zieken, oudere mensen, mensen met een lichamelijke- of geestelijke beperking en jongeren met een psychische stoornis. Iedereen kan aanspraak maken op een PGB, mits dit medisch aangetoond kan worden. Of je veel of weinig vermogen hebt is niet relevant, de hoogte van het PGB staat hier los van. Wel kan dit invloed hebben op de eigen bedrage. Een PGB kan via de Jeugdwet worden aangevraagd, het gaat hier om kinderen en jongeren die specifieke hulp of zorg nodig hebben. Langdurige zorg kan ook via een PGB gaan, hierbij geldt de Wet op langdurige zorg (WLZ. Dit is bedoeld voor mensen die langdurig intensief behandeld moeten worden. Het gaat hier vaak om kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. De WMO, Wet maatschappelijke ondersteuning kan ingezet worden om een PGB aan te vragen om in groepsverband ondersteuning te krijgen. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp of dagbesteding. Een PGG aanvragen via de Zorgverzekeringswet (ZVW) kan ook, dit heeft betrekking op persoonlijke verzorging of verpleging. Deze wet kan ook worden gebruikt om een PGB aan te vragen voor kinderen met bijvoorbeeld autisme.

Uitvoering van regelingen

De Sociale verzekeringsbank is verantwoordelijk voor de uitvoering van vele regelingen. De opdrachtgever is de overheid die deze regelingen in het leven heeft geroepen. De SVB werkt nauw samen met de overheid. Op het moment dat er vanuit de overheid een nieuwe regeling in het leven wordt geroepen, wordt deze vooraf door de SVB getoetst. Hierbij wordt er gekeken hoe de regeling het beste in de praktijk kan worden uitgevoerd en hoe je dit vooraf het beste in kunt regelen. De SVB voert veel regelingen uit. Iedereen in Nederland heeft wel eens te maken gehad met de SVB of zal dit in zijn haar leven nog krijgen. Bij de regelingen die de SVB uitvoert kunt u bijvoorbeeld denken aan de kinderbijslag.  Maar ook aan regelingen die ouderen betreffen zoals het uitkeren van de AOW. Sommige mensen hebben recht op nabestaandenpensioen (ANW), ook dit wordt door de SVB uitgekeerd. Deze organisatie is er ook voor kleine doelgroepen die aandacht verdienen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ouders met een gehandicapt kind, slachtoffers van natuurrampen en mensen die terugkeren uit een ander land. In die zin is de SVB een belangrijk vangnet voor heel veel mensen die het sociaal gezien moeilijk hebben. Bijvoorbeeld werklozen die een pensioenbreuk oplopen, kunnen ook gebruik maken van een regeling vanuit de overheid die de SVB uit zal voeren.

SVB als sociaal vangnet voor Nederland

Als u kinderen hebt, kunt u gebruik maken van diverse regelingen in Nederland. Deze regelingen zijn erop gericht om u te ondersteunen bij het grootbrengen van uw kinderen. We kennen in Nederland bijvoorbeeld de Wet op het kind gebonden budget (WKB), de Wet kinderopvangtoeslag (Wko) en de uiteraard de kinderbijslag. Deze drie regelingen worden uitgevoerd door de SVB. Ook als je onder een sociaal minimum zit, kun je aanspraak maken op regelingen die door deze organisatie worden uitgevoerd. De AIO-wet is zo’n regeling. Dit staat voor Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen. Speciaal bedoeld voor ouderen die bijvoorbeeld geen aanvullend pensioen hebben opgebouwd en hiermee onder het sociale minimum terecht komen. Hierbij springt de overheid bij, als het aangetoond wordt dat een oudere hier recht op heeft, zal de SVB deze regeling uitvoeren en krijgt deze persoon aanvullend inkomen. Indien u woonachtig bent in het buitenland, kan het toch zo zijn dat aanspraak kunt maken op regelingen die in Nederland gelden. Het betreft hier de Regeling Bijstand Buitenland. Zeer specifieke regelingen worden ook door het SVB uitgevoerd. Denk hierbij aan slachtoffers van asbest. Hier heeft de overheid een regeling voor in het leven geroepen, als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u hier een regeling voor aanvragen, die het SVB uit zal voeren.